Szybki kontakt >        e-mail: biuro@vangel.pl

 

  1. pl

 

 69 00 18 007

      koszt połączeń wg  stawek operatora

 

POLECANE PALIWA DO AUTOMATYCZNYCH KOTŁÓW CO

Norma PN EN 303-5:2012 - parametry wartości emisji zanieczyszceń przez kotły na paliwa stałe

Norma PN EN 303-5:2012 dotyczy sprawności cieplnej i granicznych wartości zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym lub automatycznym  (do mocy cieplnej 500 kW).  W jej ramach wyznaczono 3 klasy – 3 (najsłabszą), 4 i 5 (najlepszą).

By sklasyfikować kocioł do jednej z klas, muszą być spełnione warunki dotyczące zarówno sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą przedstawiają się następująco:

 

Emisja CO

 

graniczne wartości emisji CO wg normy PN EN.jpg

 

Emisja OGC

 

graniczne wartości emisji OGC wg normy PN EN.jpg

 

Emisja pyłu

 

graniczne wartości emisji pyłu wg normy EN PN.jpg

 

Dane w mg w odniesieniu do spalin suchych, 0 stopni C, 1013 mbar.

Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 wykonują wyłączne akredytowane przez PCA jednostki badawcze. Ich potwierdzeniem jest certyfikat. 

 

Norma PN-EN 303–5:2012

Od 2014 roku nowe kotły wpro­wa­dzane na rynek muszą speł­niać kry­te­ria normy PN-EN 303–5:2012. Kry­te­ria te doty­czą emi­sji tlenku węgla, sub­stan­cji smo­li­stych, pyłów oraz usta­lają mini­malną wyma­ganą spraw­ność.

Klasa jako­ści kotłów

Norma wpro­wa­dza trzy klasy jako­ści kotłów podzie­lone według stop­nia speł­nia­nia w/w kryteriów:

  • klasa 3 — naj­niż­sza, jest zbli­żona wyma­ga­niami do zabrzań­skiego Cer­ty­fi­katu Bez­pie­czeń­stwa Eko­lo­gicz­nego. Ze wzglę­dów tech­nicz­nych, kotły zasy­powe gór­nego spa­la­nia nie są w sta­nie dostać się do tej klasy, a kotły górno-dolne i dol­nego spa­la­nia przy odro­bi­nie chęci ze strony fabryki mogą ją speł­niać (mimo to kry­te­ria speł­nia obec­nie ledwo kilka pro­cent oferty ryn­ko­wej). Ląduje w niej także więk­szość obec­nie pro­du­ko­wa­nych kotłów podajnikowych.
  • klasa 4 - śred­nia — bez więk­szego trudu mogą ją osią­gnąć kotły zasy­powe dol­nego spa­la­nia oraz kotły podaj­ni­kowe na węgiel.
  • klasa 5 - naj­lep­sza — od dłuż­szego czasu samot­nie tkwią w niej kotły na pel­let. Wśród węglo­wych kotłów podaj­ni­ko­wych zda­rzają się poje­dyn­cze póki co okazy speł­nia­jące kry­te­ria 5. klasy, ale nie zawsze bada­nia są wyko­nane w labo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­nym. Np. niektóre kotły posiadają bada­nia z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akre­dy­ta­cji, a co za tym idzie wyniki takie nie powinny być pod­stawą do udzie­la­nia dofi­nan­so­wa­nia na taki kocioł w pro­gra­mach likwi­da­cji niskiej emi­sji.

 

Mar­ke­tin­gowe pułapki

Pro­du­cenci kotłów w danych tech­nicz­nych podają czę­sto enig­ma­tyczne infor­ma­cje pod­szy­wa­jące się pod tę normę. Cza­sem mowa jest po pro­stu o jakiejś kla­sie, cza­sem o kla­sie efek­tyw­no­ści - ale jeśli nie podano, jakiej normy klasa doty­czy, jest to bezwartościowe.

Uwa­żać trzeba też na normę PN-EN 303–5:2002. To star­sza wer­sja tej normy, którą zak­tu­ali­zo­wano w 2012 roku. Róż­nice są znaczne. W sta­rej nor­mie obo­wią­zy­wały inne klasy: od 1. — naj­gor­szej do 3. - naj­lep­szej. Nowa norma usu­nęła klasy 1. oraz 2. a klasa 3. z naj­lep­szej stała się najgorszą.

 

Co to ozna­cza dla kupu­ją­cego kocioł?

Przy­na­leż­ność kotła do któ­rej­kol­wiek z klas tej normy świad­czy pozy­tyw­nie o jego efek­tyw­no­ści i czy­sto­ści spa­la­nia. Naj­więk­sza prze­paść dzieli kotły nie­speł­nia­jące żad­nych norm i kotły 3. klasy. Zakup kotła 5. klasy jest uza­sad­niony przede wszyst­kim ze wzglę­dów eko­lo­gicz­nych, bowiem róż­nica w efek­tyw­no­ści mię­dzy 3. a 5. klasą nie jest tak zna­cząca, za to róż­nica w cenie może być zauwa­żalna (ze względu na zabiegi konieczne do obni­że­nia emi­sji pyłów).

Kotły wpro­wa­dzone na rynek przed opu­bli­ko­wa­niem tej normy nie muszą jej speł­niać. Póki co kotłów prze­ba­da­nych na zgod­ność z tą normą jest nikła ilość. Kotły podaj­ni­kowe na węgiel w kla­sie 4 i 5 to cią­gle poje­dyn­cze sztuki.

Materiały/ grafika z Centrum Orzewania.pl. Materiały na licencji CC BY-SA. Rozpowszechnianie wysoce wskazane!

DEFRO DUO UNI

SZTOKER 25 kW

SZTOKER V

SZTOKER V

SZTOKER mini 15 kW

SZTOKER mini

SZTOKER mini

KWMSR

DEFRO DUO EKO PELL

FUWI pellet

UNIRET

SZTOKER V 20 kW

Z satysfakcją prezentujemy Państwu nowy produkt: kocioł do spalania ekogroszku sztoker®V charakteryzujący się praktycznie bezdymnym procesem spalania paliwa co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych...
DEFRO to największy w Polsce i tej części Europy producent urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz urządzeń budowlanych. Celem firmy jest projektowanie i dostarczanie urządzeń, które w połączeniu z nowoczesną...
Typ Kotła Stalowy wykonany z blachy kotłowej, wodny kocioł grzewczy z automatycznym zespołem podawania paliwa, koszem zasypowym oraz aparaturą sterującą. Kotły Sztoker są idealnym źródłem ciepła dla domów jednorodzinnych i...

SUPER

PROMOCJA

POLECANE KOTŁY NA PALIWA STAŁE

informacje: 666 564 373


e-mail: biuro@vangel.pl

VANGEL.PL oferujemy do sprzedaży innowacyjne kotły najwyższej jakości znanych marek, sprawdzone i cieszące się zaufaniem Klientów poparte długoletnią gwarancją. Szczególnie ważne jest doświadczenie i wiedza producenta kotła oferującego nowoczesne rozwiązania spełniające wszelkie normy i gwarancje, która pozwali na efektywną i bezpieczną wieloletnią ekspoloatację kotła. Szczególnnie ważne jest zapenienie klientom odpowiedniego komfortu i  wygody zgodnie z ich wymaganiami.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny  i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszystkie prezentowane materiały i teksty są własnością VANDIS Trading - wszytkie prawa autorskie zastrzeżone. Zakaz kopiowania zdjęć i tekstów.

ttp://www.vanhttp://www.vanandrzej.wandtke@vandis.com.pldis.pldis.plpolski wegiel, polski ekogroszek, ekogroszek polski, dobry ekogroszek, workowany ekogroszek, pakowany ekogroszek, pakowany węgiel, zapakowany ekogroszek, ekogroszek, ekogroszek w workach, eco groszek, ecogroszek, niski popiół, suchy ekogroszek, ogrzewanie, piec, piece, kotły co, retortowy, retortowe, skład oapłu, składy weglowe, wegielszemud, skladszemud, węgiel szemud, skład szemud, kaszuby, trójmiastoi, szemud, linia, przodkowo, żukowo, wejherowo, pomorskie

Created by VANDIS Trading

Skontaktuj się z nami

infolinia  69 00 18 007

e-mail: biuro@vangel.pl 

 ul. Wejherowska 2A 

84-217 Szemud | POLSKA 

www.vangel.pl

Naturalnie Najlepsze Ciepło

 

VANGEL.PL | Dystrybutor Naturalnego Opału i Kotłów

NIP: 588-128-67-65

mBank: PL71 1140 2017 0000 4402 1291 1041